การใช้ Chat GPT และ AI เพิ่มลีลาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

โดย กองบริหารการศึกษา
MU-ADP (Mahidol University Academic Development Program) / Teaching Improvement / การใช้ Chat GPT และ AI เพิ่มลีลาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร