Digital KM Masterclass ได้จัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ของเรา ดังนี้

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ Digital KM Masterclass ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อใช้บริการ Digital KM Masterclass จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ ความสนใจ หมายเลขโทรศัพท์ สายงาน วิชาชีพ เป็นต้น

3. ในกรณีที่ลงทะเบียน (Register) จากบุคคลภายนอก เพื่อใช้บริการ Digital KM Masterclass ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องให้ข้อมูล อีเมล์แอดเดรส (Email Address) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID card) ชื่อผู้ใช้งาน (User name) เป็นต้น

4. เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการของ Digital KM Masterclass จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ที่เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม (Access Times) และเว็บไซต์ที่ท่านอ้างอิงเพื่อเข้าสู่บริการของ Digital KM Masterclass (Referring Website Addresses)

5. Digital KM Masterclass ดำเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

6. Digital KM Masterclass ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ Digital KM Masterclass ไม่รับรองข้อความ หรือการดําเนินการใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นนอกเหนือการดูแลของ Digital KM Masterclass และไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังที่เว็บไซต์ดังกล่าวประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. Digital KM Masterclass จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของ Digital KM Masterclass เท่านั้น

2. Digital KM Masterclass ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ Digital KM Masterclass ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ Digital KM Masterclass ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Digital KM Masterclass เป็นต้น Digital KM Masterclass จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้าม มิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Digital KM Masterclass

4. ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียน ข้อมูลดังกล่าวยนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และใช้ในกิจกรรมหรือกิจการของ Digital KM Masterclass เท่านั้น โดยไม่มีการส่งต่อให้หน่วยงานอื่น

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Digital KM Masterclass จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย นอกจากนี้เวปไซต์ของ Digital KM Masterclass ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย โดยมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่จะทราบข้อมูลต่างๆได้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เวปไซต์ของ Digital KM Masterclass มีการใช้งาน “คุกกี้” โดยจะส่งไปติดตั้งในโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของท่านโดยอัตโนมัติ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์ Digital KM Masterclass สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบคุกกี้หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทํางานอีกต่อไป การใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์ของ Digital KM Masterclass มากขึ้น เพราะ คุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ Digital KM Masterclass จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Digital KM Masterclass เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Digital KM Masterclass

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Digital KM Masterclass อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าภายใต้นโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Digital KM Masterclass จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Digital KM Masterclass

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ Digital KM Masterclass

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ Digital KM Masterclass ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Digital KM Masterclass ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Digital KM Masterclass ตามที่อยู่ ที่ปรากฏข้างล่างนี้

Digital KM Masterclass
โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้ง 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02 849 6062-5 โทรสาร. 02 849 6061