การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management)

ผู้บรรยาย: ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ และผศ. ดร.กันดาภา ตาณะสุต
EdPEx / CRM