การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

โดย ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
การบรรยาย/เสวนาวิชาการ/อบรม โดย ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง / การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการสื่อสารในภาวะวิกฤต