สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

การบรรยาย/เสวนาวิชาการ/อบรม โดย ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง / สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย