ลดเค็ม ลดโรค

ได้รับรางวัลประเภท PPA ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Public Policy Advocacy Award / 2563